Společné projekty: portál Rakšice.cz | FC Rakšice | SDH Rakšice

Historie

Tisk Email
(0 hlasů)
Historie Sboru dobrovolných hasičů v Rakšicích


Historie vývoje lidské společnosti dokazuje, že člověk poznal již v dávnověku dva mocné živly - vodu a oheň. Živly, které mu sloužily k usnadnění života, ale často jej i ohrožovaly. Zkušenost poučila lidstvo, že účinně velet živlům a přírodním katastrofám, bojovat za záchranu hodnot, vytvořených lidskou prací i přírodou je možné jen kolektivně organizovanou ochranou.
Proto vznikají dobrovolné spolky těch, kteří obětavě bojují s ohněm a povodněmi. K ochranným opatřením proti ohňům vydala císařovna Marie Terezie 21.srpna 1751 "Řád k hašení ohně pro města zemská, městka a dědiny Markrabství moravského", podle něhož byl každý volán k odpovědnosti.
V 60. letech 18. století se k nám šíří zvěsti o zakládání hasičských spolku v cizině, ale teprve roku 1864 vznikl první hasičský sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech. V roce 1896 již bylo ve 35 župách zaregistrováno 822 sboru. Z toho jich bylo jen na Moravě 763 s 21 tisíci členy.
Sbor dobrovolných hasičů v Rakšicích územní náležel do župy moravskokrumlovské číslo XXIX., která vznikla rozdělením župy jihlavské roku 1894, která v té době měla 17 sborů se 413 členy. V roce 1913 však tato župa měla již 34 sboru se 768 členy. 
Vznik sboru dobrovolných hasičů v Rakšicích je datován ke dni 29.září L.P. 1898.
Byl založen těmito členy:

Dobiáš Jan - náčelník
Venzel Vincenz - podnáčelník
Galáš Jan - druhý náčelník
Vejvalka Jan - četař
Vejvalka František - četař
Soukup Jan - předseda
Vejvalka Václav - místopředseda
Liberta Emanuel - jednatel
Štoll Eduard - pokladník
Šedrla Jan - zbrojmistr

Další členové: 
Sobotka Jan, Rozmahel Matěj, Nesvačil František, Šedrla Matěj, Soukup František, Pavlík Jakub, Brauner Václav, Horký Jan, Šedrla František, Řezníček Josef, Venzel Jakub, Zbořil František, Procházka František, Herman František, Fujs František

Jako základní vybavení byla zakoupena první hasičská stříkačka, na kterou darovali: 
Ředitel cukrovaru - 80 zlatých,
mistr Jakub - 10 zlatých,
V. Pecka z Krumlova - 10 zlatých,
Proksche, c.k. notář - 5 zlatých,
Geiring - 3 zlaté,
Procházka, kupec - 2 zlaté,
Glucksmann - 2 zlaté,
Tůma, pekař - 2 zlaté, 
Zákoucký - 2 zlaté,
Odstrčil - 2 zlaté, 
město Krumlov - 2 zlaté,
Tandler - 1 zlatý,
Proksch ml. - 1 zlatý, 
Orlička st. - 1 zlatý,
Glucksman - 1 zlatý,
Vejrosta, hostinský z Rakšic - 1 zlatý 
Kaufmann - 1 zlatý, 
Zbylá částka 5 zl. od svěcení stříkačky.
 
Hasičské skladiště bylo v Obecním domě, dnes je to dům paní Horké. Roku 1924 byla postavena hasičská zbrojnice. V roce 1946 se konal I. sjezd hasičstva Okresní hasičské jednoty v Moravském Krumlově v rámci oslav 1. výročí osvobození naší vlasti od fašismu. V roce 1948 byla zakoupena motorová stříkačka a pořízen vůz pro mužstvo.
Po příležitosti padesáti let trvání sboru, které bylo spojeno se sjezdem rakšických rodáku, bylo šesti zakládajícím členům sboru uděleno čestné uznání a darován diplom. Byly to: Jan Horký, František Bořinek, Jan Sobotka, Václav Šedrla, Matouš Šedrla, František Fujs. Za věrnost byli dále dekorováni členové: Matěj Klodner ( 40 let v hasičském sboru ), Josef Sobotka ( 30 let ), Jan Šmíd, František Nesvačil, Jan Čepera, Stanislav Sobotka, Leopold Sobotka, Josef Vaníček - všichni za 20 let v hasičském sboru. V roce 1950 byl koupen starší automobil značky Horch a pořdělán na požární vůz.
 
Hasičský sbor před původní hasičskou zbrojnicí
 
10. srpna 1958 byla konána slavnostní schůze k 60. výročí založení sboru.
Tato schůze se konala v místnosti MNV v Rakšicích a zúčastnilo se jí 14 členu. 
10. prosince 1961 se na výroční členské schůzi v sokolovně v Rakšicích, za přítomnosti třiceti hasičů, zvolil nový výbor: Horký Jan - předseda, Brauner Rudolf - místopředseda, Sobotka Leopold - jednatel, Čepera Jan - pokladník, Podhrázský Josef - prevence.
Oslava 70. výročí založení organizace proběhla dne 11. srpna 1968 v sokolovně v Rakšicích, za přítomnosti dvaceti Členů a hostů p. Novotného z Okresního výboru ESPO a p. Jelínka z MěNV Moravský Krumlov. Za této příležitosti bylo uděleno vyznamenání Členům:
"Za příkladnou práci" byli vyznamenáni Jan Horký (předseda), Leopold Sobotka (jednatel), Jan Čepera (pokladník).
"Čestné uznání" obdrželi členové: Emanuel Holátko, Josef Janda, Matěj Sobotka, Rudolf Brauner, Stanislav Sobotka, Jaromír Lauš a Blažej Šedrla.
Odznak odbornosti "Požárník III. stupně" byl OV ESPO udělila těmto Členům: František Makovička, Jan Podhrázký, Jan Vejvalka.
Po předání všech vyznamenání a ocenění se konala taneční zábava.
V roce 1969 byl Pořízen do obce hasičský vůz značky Opel. Toto vozidlo pocházelo z 2. světové války, bylo upraveno pro služby hasičů v M. Krumlově a po čase i hasičům v Rakšicích. Strojníkem byl tehdy pan Blažej Šedrla a později převzal tuto funkci pan František Makovička.
 
Strojník a obsluha požární stříkačky pan Fr.Makovička a pan Jos.Horký
 
 
Ještě v témže roce se rozhodlo o opravě zbrojnice a postavení garáže pro hasičské vozidlo. Pro tyto účely dostala organizace v katastru města starý dum na zbourání a materiál mohli použít k výstavbě zbrojnice. Při této akci byli dva hasiči zasypáni a museli být převezeni do nemocnice. V průběhu roku se brigádně zahájila oprava zbrojnice a přístavba garáže. Na akci se podíleli jak členové organizace, tak řada občanu - nečlenu z Rakšic.
Po této opravě se našla ve zdivu pod okénkem v levé části budovy sklenice, v niž byla uložena po zahájení původní stavby pamětní listina. Tato listina byla přečtena, pořídila se nová listina a obě se opět uložily do původní schránky.
V červnu roku 1970 obdržela hasičská organizace v Rakšicích "Uznání za pracovní výsledky" od ministerstva vnitra.
V roce 1971 dostali hasiči novou požární stříkačku. Na počátku r. 1976 město zakoupilo nákladní vozidlo Robur, které po generální opravě sloužilo až do roku 1993.
V létě roku 1977 započala série turnajů v kopané. Těchto zápasů se zúčastnily organizace v obci Rakšice. Nastupovaly pod kluby jako: Sparta - hasiči, Ajax - myslivci, Slávie - výbor TJ, Arsenál - muzikanti.
Téhož roku začal svoji činnost i kroužek mladých požárníku. Vedení tohoto kroužku se úspěšně ujal Jan Šedrla. Mladí požárníci se aktivně zapojili do celostátní hry zvané "Plamen", kde si vedli velmi dobře.
 
Vítězné mužstvo hasičů při turnaji v kopané v r. 1977
 
 
V roce 1980 byl udělen panu Josefu Vaníčkovi z Horních Dubňan, rodákovi z Rakšic a člověku, který zasvětil celý svůj život "hasičům", titul "Čestný člen" a v následujícím roce titul " Čestný předseda". Téhož roku se provedla změna výboru organizace, kdy p. Jan Šedrla nahradil ve funkci dlouholetého předsedu p. Jana Horkého, kterému již zdravotní důvody nedovolovaly tuto funkci vykonávat. V roce 1980 rovněž oslavili naši dlouholetí členové, p. Blažej Šedrla 60. narozeniny a p. Leopold Sobotka 75. narozeniny. V roce 1981 se dožil 70. narozenin také náš člen p. Emanuel Holátko. V roce 1982 společně se členy hasičského sboru oslavil dlouholetý jednatel p. Leopold Sobotka svou zlatou svatbu.
V roce 1983 se provedla oprava klubovny v požární zbrojnici. Byla provedena stavební úprava a celá klubovna se obložila dřevem. Po slavnostní schůzi téhož roku byla udělena "Čestná uznání místní organizace" Členům VI. Královi, Jozefu Veselému, Josefu Šedrlovi a Zd. Gothardovi, "Čestné uznání okresu" bylo uděleno Jiřímu Fialovi, Vlastimilu Pavlíkovi a Antonínu Šedrlovi, medaili "Za zásluhy obdržel p. Leopold Sobotka. 
v roce 1984 se změnila od základu práce kroužku mladých požárníku pod vedením nového vedoucího p. Otty Illka.
Rovněž by zakoupen starý traktor s vlečkou od JZD v M. Krumlově a brigádně se opravil. Sloužil nám hlavně v brigádní činnosti, která v té době byla hlavním zdrojem našich financí. Rok 1987 by se dal nazvat rokem brigád. Bylo odpracováno 137 hodin na údržbě zbrojnice a požární techniky, 921 hodin při zvelebování životního prostředí v obci, 90 hodin pomoci po letních (sezónních) prací v zemědělství a bylo nasbíráno a odevzdáno do sběru 22 tun kovového šrotu. Téhož roku nastaly i změny ve výboru. Odešel a vystoupil z organizace velitel p. Jan Podhrázký. Novým velitelem se stal p. Zdeněk Coufal, který tuto funkci zastává dosud.
 
 
Uctění památky padlých při oslavách 90.let založení sboru 
Kytici k památníku padlých položili Jan Šedrla a Pavel Munduch
 
 
V roce 1988 oslavila organizace 90 let založení. Oslava proběhla v duchu hasičských tradic s ukázkami historické techniky a ukázkou  techniky Veřejného požárního útvaru v Moravském Krumlově. Volný čas vyplnilo sportovní odpoledne, který zajišťoval oddíl kopané v Rakšicích, toto vše doprovázela dechová hudba Dubňanka a celé oslavy uzavřela taneční zábava. Téhož roku se dostalo organizaci té cti, že obdržela ocenění "Budovatel města Moravský Krumlov".
V roce 1989, 3. března byla hasičům povolena hospodářská činnost, a to v oblasti autodopravy, Z prostředku organizace bylo zakoupeno nákladní vozidlo Praga V3S sklápěč a později Praga V3S fekál. Vedoucí činností autodopravy byl pověřen pan Jan Šedrla a řidiči Jozef Veselý, Vlastimil Pavlík a Jiří Šedrla. Tito členové provozovali činnost za režijní úhradu ve svém osobním volnu.
Téhož roku byla provedena změna výboru organizace: předseda - Fleischer Jiří, preventář - Illek Josef, předseda revizní komise - Procházka František, vedoucí mládeže - Gothard Zdeněk.
Rok 1990 znamenal pro hasičskou obec změnu v názvu organizace ze "Svazu požární ochranu" na původní název "Sbor dobrovolných hasičů".
Oblast autodopravy byla rozšířena, byla zakoupena další vozidla Škoda 706 valník a Tatra 148 fekál.
V roce 1992 čítala členská základna 38 členu a kroužek "Mladých požárníku" pod vedením p. Vojtěcha Stixe měl 18 členu. K obnoveným oslavám sv. Vavřince se nám v tomto roce podařilo zprovoznit starý hasičský automobil zn. Praga RN. s kterým jsme prováděli ukázku pro veřejnost.
Závěr roku vyvrcholil rozšířením hospodářské činnosti o prodej propan-butanových lahví, kdy se nám podařilo v měsíci prosinci, za pouhých 15 dnů, vyklidit a vybudovat ze stodoly v Královi dvoře sklad "PB" i s betonovou rampou.
O "valné hromadě" v roce 1993 byla provedena změna výboru organizace: 
starosta - Jetmar Jiří, místostarosta - Kleibl Jiří. V závěru tohoto roku se nám rovněž podařilo zakoupit cisternovou automobilovou stříkačku (CAS-25) na podvozku Škoda 706 RTHP. Toto vozidlo bylo darováno městu pro účely požární ochrany.

Pamětní rok 1994 se zapsal koupí autobusu Karosa a vzápětí 15.10. členská základna, na návrh výboru organizace, autodopravu k 1.1.1995 zrušila.
K tomuto kroku došlo z důvodu, že záměr finančně přilepšit hasičům a ulehčit státní pokladně, byl díky státní ekonomice spíše obrácený. V roce 1995 bylo započato s velkou rekonstrukcí hasičské zbrojnice, která se protáhla až do roku 1996. Z finančních prostředku organizace ve výši zhruba 150 tis. Kč bylo provedeno odizolování celé budovy, výstavba malé kuchyně, nové podlahy, omítky, rekonstrukce vody, částečné elektroinstalace a vybudování nového plynového topení. V roce 1996 jsme zakoupili radiové stanice a tím se docílilo spojení mezi profesionálním sborem HZS v Moravském Krumlově a jednotkou SDH v Rakšicích. V témže roce jsme byli zařazeni jako jednotka III. stupně, tj. pro výpomoc i okolním obcím. Členská základna v roce 1997 čítala 33 členu, z toho 11 žen. V tomto roce se rozhodlo k přístavbě hasičské garáže a byla vypracována projektová dokumentace na tuto přístavbu. V následujícím roce, tj. v roce 1998 se nakoupil materiál a postupně byla stavba zahájena.
Naposledy upraveno 01.01.2019 17:43

Reklama

sdhraksice logo
Hasiči města Moravský Krumlov - Rakšice
Havlíčkova 1071
672 01 Moravský Krumlov - Rakšice
Telefon: 515 324 389

 

Události na znojemsku

Kanál novinek nebyl nalezen

Události v Rakšicích

Kanál novinek nebyl nalezen